">

Vennootschapsbelasting

Bij onze inventarisaties bij gemeenten lopen we tegen een aantal essentiële vragen op in gevallen waarbij een gemeentelijke parkeergarage (deels) aan het personeel ter beschikking wordt gesteld of waarbij het eerste uur gratis geparkeerd kan worden. Bij de vaststelling van eventuele belastingplicht voor de Vpb, dient er naar onze mening rekening te worden gehouden met een onttrekking van de gemeente als overheid (eigen personeel en eerste uur gratis) ten laste van de gemeente als ondernemer. In dat geval zal bij de fiscale winstbepaling (en dus de belastingplicht) rekening dienen te worden gehouden met een fictieve opbrengst die gelijk is aan de reguliere tarieven.

Samenwerkingsverband van gemeenten

In het land zijn onderzoeken gaande waarbij wordt beoordeeld of een Gemeenschappelijke Regeling van gemeenten (GR) wel voldoet of heeft voldaan aan de eisen die aan de samenwerkingsverbandvrijstelling voor de btw worden gesteld. Er is een geval bekend waarbij aan de GR, die niet voldeed aan de voorwaarden, een naheffingsaanslag omzetbelasting werd opgelegd van vele miljoenen. Of en in hoeverre deze btw bij de deelnemende gemeenten nog gecompenseerd kan worden, moet nog blijken. Gezien het systeem van het BTW-compensatiefonds met ingang van 2015 pakt dit in ieder geval voor alle gemeenten tezamen dramatisch uit.

Sport en btw

Onze indruk is dat de belastingdienst dit jaar meer onderzoeken doet naar toepassing van het zogenoemde Sportbesluit. Het is naar onze mening dan ook raadzaam met vereniging en/of stichting afspraken te maken over verdeling van eventuele btw-schade die nog op gaat treden. Mocht dat geen reële optie zijn dat adviseren wij gemeenten die direct of indirect gebruik maken van het Sportbesluit rekening te houden met toekomstige tegenvallers en hiervoor mogelijk een voorziening te vormen.

Inlenersaansprakelijkheid

Een gemeente waar wij actief zijn, is door de belastingdienst aangesproken op grond van Inlenersaansprakelijkheid. Een detacheringsbureau waar de gemeente personeel van had ingeleend was failliet verklaard en er resteerde een belastingschuld van ruim € 2 miljoen. De gemeente wordt nu door de Belastingdienst (Ontvanger) aangesproken voor haar aandeel in deze schuld, terwijl ze destijds haar facturen al aan het bureau had betaald. De gemeente had bij inhuur, ter voorkoming van aansprakelijkstelling, geen maatregelen getroffen (verklaring betalingsgedrag, certificering uitlener) en geen bedragen op een G-rekening bij de belastingdienst gestort (aandeel loonheffing in het uurtarief en btw). Omdat inlening bij gemeenten vaak voorkomt, adviseren wij u per omgaande maatregelen te treffen. Dat begint al bij de aanbesteding.