Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een Overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1
alsmede degene die met Opdrachtnemer in onderhandeling treedt;
Opdrachtnemer:Public Tax, Utrechtseweg 331, 3731 GA De Bilt, alsmede alle aan haar op enigerlei wijze verbonden ondernemingen aan wie de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd;
Opdracht/Overeenkomst: De Overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
1.2 Alle Opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer;
1.3 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn dan wel ten behoeve van derden voor wier handelen dan wel nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk kan zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft betreffende bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen van zowel de Overeenkomst als de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding
3.1 Alle offertes en aanbiedingen door of namens Opdrachtnemer gedaan, ook indien door een vertegenwoordiger of tussenpersoon, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.
3.2 Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer. In het geval Opdrachtnemer de Overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd, komt een Overeenkomst tot stand doordat Opdrachtnemer met uitvoeringshandelingen is begonnen.
3.3 Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
3.4 Iedere orderbevestiging van Opdrachtnemer wordt geacht hetgeen tussen partijen is overeengekomen juist weer te geven, tenzij de Opdrachtgever binnen 8 dagen na datum orderbevestiging schriftelijk bij aangetekend schrijven en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd.
3.5 Indien de Opdrachtgever een wijziging aanbrengt in de Overeenkomst dan wel indien hij een nadere
Opdracht verstrekt, worden deze wijzigingen en/of nadere opdrachten na acceptatie door Opdrachtnemer geacht een onlosmakelijk geheel te vormen met de eerdere Overeenkomst en zijn deze voorwaarden daarop volledig van toepassing. Indien de wijziging van de Overeenkomst verhoging van de kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan de wederpartij te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven. Het verstrekken van een nadere Opdracht of het wijzigen van een Overeenkomst kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijden wijzigen, hetgeen nimmer aan Opdrachtnemer kan worden tegengeworpen.
3.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 4 - Gegevens en informatie
4.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van eventueel door Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens en informatie.
4.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst
voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 - Uitvoering van de Opdracht
5.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
5.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door Opdrachtnemer aangegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden voltooid dienen te zijn, altijd bij benadering zijn en nimmer als fatale termijnen kunnen worden aangemerkt.
5.5 De Overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.


Artikel 6 – (Beroeps)regelgeving
6.1 Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
6.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet uitsluitend -:
a. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen; c. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van)
Opdrachtgever te doen.
6.3 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
7.2 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s en andere geestesproducten en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
7.3 Behoudens uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of exploiteren, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
7.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 – Geheimhouding
8.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
8.2 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
8.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

Artikel 9 – Honorarium
9.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium voor de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden vastgesteld op basis van bestede tijd en gemaakte kosten overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
9.3 Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
9.4 Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
9.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
9.6 Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 10 – Betaling
10.1 Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden, door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening, binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders
overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening van Opdrachtnemer.
10.2 Indien geen betaling plaatsvindt op het in lid 1 bedoelde tijdstip, dan wel indien geen betaling plaatsvindt op het nader overeengekomen tijdstip, is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 2% per maand.
10.3 Alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250,00.
10.4 Alle kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
10.5 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
10.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft - van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11 – Reclames
11.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
11.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot tweemaal het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 9 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,-).
12.2 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen drie maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
12.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
12.4 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden indirect schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.5 Opdrachtgever is gehouden schadebeperkende maatregelen te nemen.
12.6 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van
door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
12.7 De Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst hiervan.
12.8 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12.9 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
12.10 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige gegevens en informatie heeft verstrekt.
12.11 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 14 – Opzegging en annulering
14.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
14.2 Indien de opzegtermijn niet of niet geheel in acht wordt genomen door ontstane omzetverlies over de (resterende) opzegtermijn, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die uitsluitend aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
14.3 Indien de Overeenkomt tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
14.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
14.5 Indien een Opdracht met een overeengekomen vaste Opdrachtprijs wordt geannuleerd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op 100% van de overeengekomen Opdrachtprijs.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding
15.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
15.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst
15.4 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer gehouden het geleverde binnen 8 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Artikel 17 – Overige bepalingen
17.1 Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoor-, vergader- en/of lesruimte en overige faciliteiten die naar oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer) faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
17.2 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 18 - Rechts- en forumkeuze
18.1 Op alle door Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten, op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging van deze overeenkomsten alsmede op alle door Opdrachtnemer verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
18.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.
18.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.